Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Begrippen

De organisatie: Lorenz Goossens (BE0705.972.532), Veldstraat 48, 2300 Turnhout. De overeenkomst is gebaseerd op de algemene voorwaarden van Lorenz Goossens waarin de klant een overeenkomst aangaat voor de begeleiding bij Lorenz Goossens en trainers verbonden aan Lorenz Goossens.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de klant zich heeft ingeschreven bij Lorenz Goossens voor het deelnemen van Personal Training en/of Small Group Training.

Op iedere activiteit zijn deze voorwaarden van toepassing.
Ieder gebruik van de diensten van Lorenz Goossens geschiedt voor eigen risico.

Iedere deelnemer dient zelf voor het gebruik van welke voorziening dan ook deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is.

Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen.
Indien Lorenz Goossens het advies heeft gegeven om bij de huisarts een verwijsbrief te gaan halen voor aanvang van trainen dient de klant dit te doen.

Artikel 3 Tijdstip en plaats

Bij bevestiging van de inschrijving zal Lorenz Goossens in samenspraak met de klant vastleggen wanneer en waar de deelnemer verwacht wordt.

Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet door kan gaan is Lorenz Goossens bevoegd om in overleg met de klant een ander tijdstip in te plannen.

Dit dient 24 uur voordat de training begint bekend te worden gemaakt, dit geldt zowel voor Lorenz Goossens als ook de klant, indien dit niet gebeurt wordt de sessie in rekening gebracht, echter een trainingssessie mag verplaatst worden binnen dezelfde week naargelang beschikbaarheid.

Bij Small Group Training wordt zelf de inschrijving gemaakt. Indien men uitcheckt of niet komt opdagen de dag van de training wordt dit in rekening gebracht.

Artikel 4 Uitvoering van de opdracht

Op Lorenz Goossens rust de verplichting tot het, gelet op het doel en activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit.

Lorenz Goossens voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.

Het betreft hier echter een inspanningsverplichting: dat wil zeggen dat Lorenz Goossens niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

Voor elke door Lorenz Goossens aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting.

Lorenz Goossens kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaald resultaten.

Lorenz Goossens is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten.

Lorenz Goossens is niet aansprakelijk wanneer door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.

Lorenz Goossens is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer.

De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen.
De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen.

De deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor als dan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schade actie tegen Lorenz Goossens wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die Lorenz Goossens aanbiedt.

Artikel 6 Betalingsvoorwaarden

Bij de overeenkomst van klant en Lorenz Goossens zal Lorenz Goossens meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan.

Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is Lorenz Goossens gerechtigd de deelnemer toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is.

Op de diensten van Lorenz Goossens geldt het BTW 21%-tarief.

Artikel 7 Ziekmelding

Indien de klant niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de klant dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Lorenz Goossens.

Alle afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend.

Bij het onderbreken wegens ziekte geldt een eigen risico van twee weken, de overeenkomst kan vervolgens voor maximaal 6 weken worden stilgelegd en dat alleen op grond van een medische verklaring door een erkende arts.

Artikel 8 Gezondheid

De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste wensen gezond is en fysiek in staat om de instructies van de Personal Trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen.

Bij twijfel verplicht de klant zich ertoe alvorens de overeenkomst met Lorenz Goossens aan te gaan, zijn arts te raadplegen.

Gedurende de duur van de overeenkomst is de klant tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te melden aan Lorenz Goossens.

Artikel 9 Geschillen

Met eventuele klachten kan de klant zich wenden tot Lorenz Goossens.

Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Lorenz Goossens is gevestigd.

In alle gevallen is het Belgische Recht van toepassing.